Ομάδα Φυσικής Αγωγής Αιτωλοακαρνανίας
  • 2967_1920x1080.jpg
  • 4210165-cool-soccer-wallpapers.jpg
  • burning-volleyball-ball-rendered-in-png-with-alpha-channel_vowvj5jhg__F0008.png
  • cropped-1920-1080-662367.jpg

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσίευσε την απόφαση για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Στο επισυναπ΄τομενο έγγραφο αναφέρονται οι νέές προϋποθέσεις για την εισαγωγή των διακριθέντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 εφαρμόζονται οι διατάξεις: του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄ 29), τις παρ. 1 έως 7 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4373/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13) και τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4306/2019 (ΦΕΚ Α΄48).

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 109 που αφορά την  "Τροποποίηση του τρόπου διεξαγωγής και των διαδικασιών των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου".

 

Σύμφωνα με τροπολογία στο πρόσφατο ψηφισθέν σχέδιο νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» επέρχονται αλλαγές στον νόμο 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα σε εδάφια και περιπτώσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 «Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές».

Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν αναγκαίες μετά την απόφαση αριθμ. 686/2018 ΣΤΕ περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ή μη του άρθρου 34 παρ.8 του νόμου 2725/1999, κατά το μέρος που προβλέπει την πριμοδότηση των αθλητών ακόμα και για επιτυχίες σε αγώνες ήσσονος σημασίας, καθώς και την καθ` υπέρβαση εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο αυθαίρετο ποσοστό 4,5% των προβλεφθεισών θέσεων, και μάλιστα σε οποιαδήποτε σχολή της προτίμησής τους.

Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς

ΕΟΔΥ  Οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία  των Γυμνασίων - Λυεκίων